[1]
Manderscheid, K. 2013. Review: Iris Dzudzek, Caren Kunze & Joscha Wullweber (Eds.) (2012). Diskurs und Hegemonie. Gesellschaftskritische Perspektiven [Discourse and Hegemony. Critical Perspectives on Society]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 14, 2 (Mar. 2013). DOI:https://doi.org/10.17169/fqs-14.2.1985.