[1]
Klärner, A. 2003. Review: Wolfgang Frindte & Jörg Neumann (Eds.) (2002). Fremdenfeindliche Gewalttäter. Biografien und Tatverläufe [Xenophobic Perpetrators. Biographies and Crimes]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 4, 3 (Sep. 2003). DOI:https://doi.org/10.17169/fqs-4.3.686.