[1]
Ciragan, L. and Da Rin, S. 2008. Review: Elfriede Löchel & Insa Härtel (Eds.) (2006). Verwicklungen. Psychoanalyse und Wissenschaft [Entanglements. Psychoanalysis and Science]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 9, 3 (Jul. 2008). DOI:https://doi.org/10.17169/fqs-9.3.991.