(1)
Thomas, S. Review: Giampietro Gobo (2008). Doing Ethnography. FQS 2010, 11.