(1)
Sommerfeldt, S. C.; Caine, V.; Molzahn, A. Considering Performativity As Methodology and Phenomena. FQS 2014, 15.