Klärner, A. (2003). Review: Wolfgang Frindte & Jörg Neumann (Eds.) (2002). Fremdenfeindliche Gewalttäter. Biografien und Tatverläufe [Xenophobic Perpetrators. Biographies and Crimes]. Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research, 4(3). https://doi.org/10.17169/fqs-4.3.686