MEIER, S. Review: Alfred Schäfer & Michael Wimmer (Eds.) (2006). Selbstauslegung im Anderen [Self-interpretation Through the Other]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, v. 9, n. 1, 31 Jan.2008.