SCHÄFER, M. S. Review: Heinz Bonfadelli (2002). Medieninhaltsforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen [Media Content Research. Foundations, Methods, Applications]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, v. 6, n. 2, 31 May2005.