CARLS, C. Review: Christian Stegbauer (2001). Grenzen virtueller Gemeinschaft – Strukturen internetbasierter Kommunikationsforen [Boundaries of Virtual Communities—Structures of Internet-based Communication Fora]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, v. 5, n. 1, 31 Jan.2004.