KLÄRNER, A. Review: Wolfgang Frindte & Jörg Neumann (Eds.) (2002). Fremdenfeindliche Gewalttäter. Biografien und Tatverläufe [Xenophobic Perpetrators. Biographies and Crimes]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, v. 4, n. 3, 30 Sep.2003.