Manderscheid, K. (2013) “Review: Iris Dzudzek, Caren Kunze & Joscha Wullweber (Eds.) (2012). Diskurs und Hegemonie. Gesellschaftskritische Perspektiven [Discourse and Hegemony. Critical Perspectives on Society]”, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 14(2). doi: 10.17169/fqs-14.2.1985.