Schäfer, M. S. (2005) “Review: Heinz Bonfadelli (2002). Medieninhaltsforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen [Media Content Research. Foundations, Methods, Applications]”, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(2). doi: 10.17169/fqs-6.2.489.