Carls, C. (2004) “Review: Christian Stegbauer (2001). Grenzen virtueller Gemeinschaft – Strukturen internetbasierter Kommunikationsforen [Boundaries of Virtual Communities—Structures of Internet-based Communication Fora]”, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 5(1). doi: 10.17169/fqs-5.1.644.