Klärner, A. (2003) “Review: Wolfgang Frindte & Jörg Neumann (Eds.) (2002). Fremdenfeindliche Gewalttäter. Biografien und Tatverläufe [Xenophobic Perpetrators. Biographies and Crimes]”, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 4(3). doi: 10.17169/fqs-4.3.686.