Manderscheid, Katharina. “Review: Iris Dzudzek, Caren Kunze &Amp; Joscha Wullweber (Eds.) (2012). Diskurs Und Hegemonie. Gesellschaftskritische Perspektiven [Discourse and Hegemony. Critical Perspectives on Society]”. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 14, no. 2 (March 24, 2013). Accessed October 25, 2021. https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1985.