1.
Manderscheid K. Review: Iris Dzudzek, Caren Kunze & Joscha Wullweber (Eds.) (2012). Diskurs und Hegemonie. Gesellschaftskritische Perspektiven [Discourse and Hegemony. Critical Perspectives on Society]. FQS [Internet]. 2013 Mar. 24 [cited 2021 Oct. 25];14(2). Available from: https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1985