Ali Khan, Carolyne, City University of New York, United States