Schmalenbach, Christine, TU Dortmund University, Germany