Abbott, David, University of Bristol, United Kingdom