Carr-Chellman, Davin, University of Dayton, United States