Charmaz, Kathy, Sonoma State University, United States