Lommel, Lillan Sally, University of Edinburgh, United Kingdom