Wyatt, Mark, University of Portsmouth, United Kingdom