Zuss, Mark, City University of New York, United States