McKenzie, Nelya J., Auburn University Montgomery, United States