Scott, Sam, University of Sheffield, United Kingdom