Newbury, Stephen, Community Pharmacy, United Kingdom