Wengraf, Tom, Middlesex University, United Kingdom